نشست «بررسی آثار، افکار و کنش‌گری دکتر محمدامین قانعی‌راد»