میز گرد «توسعه‌نیافتگی ظرفیت حکومت در ایران؛ چرا و چگونه؟»

 | برگزارشده در فضای کلاب‌هاوس «گروه جامعه‌شناسی سیاسی» انجمن جامعه‌شناسی ایران با حضور احمد نقیب‌زاده، محمد فاضلی و احمد بخارایی

بازپخش برنامه | گزارش تفصیلی نشست | گزارش رویداد ۲۴ |

| یادداشت احمد بخارایی:

در این میزگرد به موضوعاتی از این دست پرداخته‌شد: چرایی شکل نگرفتن دولت با ظرفیت در ایران، تفاوت حکومت ایران با دولت مدرن، سلطه‌پذیری ایرانیان، موانع شکل‌گیری آگاهی جمعی، روند اصلاحات و تحولات احتمالی در آینده.