درنگ | ساعت ۱۲:۳۰ سازمان مرکزی وزارت اطلاعات ایران! بخش ۱