بیکاری و فقر، زوال امید اجتماعی و ناکارآمدی نظام سیاسی در ایران و دیگر هیچ!