بازنشر بیاینه: (ایران در مسیر فاجعه؛ ۱۲سال پس از سرکوب جنبش سبز)

توفیق داشتم این بیانیه‌ی اعتراضی را امضا کنم (احمد بخارایی)

بیانیه ۲۸۰ تن از فعالان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری در اعتراض به ادامه حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز

| متن کامل و امضاها |