درنگ | دو امر متفاوت: «شورای اسلامی کارگران» و «الهیات فمینیستی»!

به یاد روح بزرگ دختر شانزده ساله‌‌ای که اخیرا در کرمانشاه به اتهام دیر آمدن به منزل به دست پدر سلاخی شد و نیز به یاد عظمت فریاد کارگران برای رسیدن به حقوق انسانی خود در این روزها!