نشست عروس‌های مرده در فضای مجازی (سحر تبر و دیگران)