نشست آزار جنسی و لایه‌های تودرتوی آن، از عرصه‌ی خصوصی تا عرصه‌ی عمومی