روی‌آوردن مردم به خریدن سلاح نشان از فروپاشی اجتماعی است!