«فروپاشی اجتماعی»، عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را در می‌نوردد! | بی‌بی‌سی فارسی

ریشه‌ی «فروپاشی اجتماعی»، باورهای ارزشی درآمیخته با قدرت و نگاه امنیتی و نظامی است که نتوانسته‌اند لباس نو به تن کنند!