فروکاهش طبقه‌ی متوسط به دهک‌های پایین‌تر با افزایش بحران مسکن