اعتراض‌های کارگری نتیجه‌ی نبود امید و اعتماد اجتماعی!