دو عامل مهم در کم‌توجهی و نوع مواجهه‌ی نادرست با «کرونا» در ایران