نظام سیاسی، هیجان توده‌ای را با مشارکت عمومی، یکی می‌داند!