چرا، نیکی کردن و کمک به دیگران را هم «ویترین» می‌کنیم؟