نشست نقد و بررسی فیلم جاده قدیم


… تلاش خانم منیژه حکمت در فیلم جاده قدیم در جهت به نمایش گذاشتن یک حلقه از زنجیره‌ی تجاوز و تعدی به زنان در ایران با ساختار مردسالارانه است …

… تجاوز در انواع مختلفش که ریشه در منظومه‌ی فکری خشونت‌پرور دارد به اشکال گوناگون در جامعه‌ی ما از تجاوزهای هم‌جنسان به هم در زندان‌ها تا به جهت اقرارگیری در زندان تا تهدید به تجاوز با عریان کردن به جهت تخریب روح و شخصیت با مقاصد سیاسی تا تجاوزهای مشروع در قالب فرهنگ دینی که چند زن را برای یک مرد در شرایط ناگوار، تجویز می‌کند در جریان است …

… در فیلم جاده قدیم، همه‌ی زن‌ها دارای نقش‌های برتر و مثبت و همه‌ی مردها دارای نقش‌های منفی و برخوردار از ضعف شخصیت و اندیشه و سنت‌گرا هستند که نشان از جهت‌گیری پررنگ فمینیستی کارگردان دارد …


… خانم منیژه حکمت به تأثیر ساختارهای اجتماعی مانند ساختارهای سیاسی و اقتصادی در بروز خشونت و تجاوز از شکل کلامی تا رفتاری‌اش از سوی مردان علیه زنان در فیلم «جاده قدیم» توجه داشته است …