معضل مزاحمت‌های خیابانی، نشان از افول جامعه به سطح ارضای نیازهای بیولوژیک دارد.

در پاسخ به روزنامه‌ی «ابتکار» بیان شد: «این مزاحمت‏‌ها، سمبل رخ‏‌نمایی افسارگسیخته‌ی میل جنسی براساس سلسله نیازهای هرم مازلو است.»