آسيب‌های بی‌توجهی به عدالت و تهی‌دستان

 متن
واكنش احمد بخارایی، مدير گروه مسائل و آسيب‌های اجتماعی در انجمن جامعه‌شناسي به تحليل جلايي پور از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ در روزنامه‌اعتماد