احساس ناامنی در فضاهای موجود در کرمانشاه
نویسنده‌گان: دکتر پروانه دانش، دکتر احمد بخارایی، پروانه مالکی
ناشر: مجله‌ی دانش انتظامی کرمانشاه
تاریخ: زمستان ۱۳۹۴