زنان متأهل و همسرآزاری


نگرش زنان متأهل نسبت به برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر همسرآزاری
نویسنده‌گان: رحمت میرزایی، دکتر احمد بخارایی، فائزه محمدی
نشریه: دوفصل‌نامه‌ی پژوهش‌های انتظامی ـ اجتماعی زنان و خانواده
تاریخ: زمستان ۱۳۹۴