فرسایش شغلی در صنعت هتلداری و رابطه‌ی آن با سلامت اجتماعی


مطالعه‌ی موردی کارکنان هتل‌های مشهد
نویسنده‌گان: احمد بخارایی، محمدحسن شربتیان، پویا طوافی
نشریه: مجله‌ی برنامه‌ریزی و توسعه‌ی گردشگری