مطالعه‌ی جامه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کیفیت زندگی زنان شهر مشهد


نویسنده‌گان: دکتر احمد بخارایی، محمد حسن شربتیان
نشریه: فصل‌نامه‌ی توسعه‌ی اجتماعی
تاریخ: تابستان ۱۳۹۳