مطالعه‌ی جامه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کیفیت زندگی زنان شهر مشهد


نویسنده‌گان: دکتر احمد بخارایی، محمد حسن شربتیان
نشریه: فصل‌نامه‌ی توسعه‌ی اجتماعی
تاریخ: تابستان ۱۳۹۳
پربازدیدها

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۸): اگر من جای مسعود پزشکیان بودم انصراف می‌دادم!

تحریم یا مشارکت!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۶): بیدارباش «تحول‌جویان»!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۴): «تحول‌جویان» هوشیار باشند!

به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم!