واکاوی سوژه‌ی زن در فضای گفتمانی سینمای ایران


تحلیل گفتمان موردی فیلم‌های لیلا، دو زن و جدایی نادر از سیمین
نویسنده‌گان: احمد بخارایی، فردین علی‌خواه، امین نباتی شاغل
نشریه: مجله‌ی زن در فرهنگ و هنر، دانشگاه تهران