فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایلامنویسنده‌گان: احمد بخارایی، ابراهیم میرزایی
نشریه: فرهنگ ایلام