مشرب‌های فکری سخن‌کاوی در متن اجتماعی


بررسی و نقد کتاب "کاربرد تحلیل گفتمان درتحقیقات اجتماعی"
نویسنده‌گان: مسلم اریحی، احمد بخارایی
نشریه: فصل‌نامه‌ی نقد کتاب علوم اجتماعی