امنیت اجتماعی، ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری


مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر مشهد
نویسنده‌گان: احمد بخارایی، محمدحسن شربتیان، اعظم احمدی
نشریه: مجله‌ی برنامه‌ریزی و توسعه‌ی گردشگری
تاریخ: زمستان ۱۳۹۳