سلامت اجتماعی زنان و عوامل مؤثر بر آن


مطالعه‌ی موردی: زنان منطقه‌ی ۴ تهران
نویسنده‌گان: احمد بخارایی، محمدحسن شربتیان، نفیسه ایمنی
نشریه: دوفصل‌نامه‌ی پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر