معرفی کتابِ جامعه‌ی ایران در مقالات علمی ـ پژوهشی


نویسنده‌گان: احمد بخارایی
نشریه: فصل‌نامه‌ی مسائل اجتماعی ایران
تاریخ: زمستان ۱۳۹۴