بازتاب مسائل اجتماعی در سریال فرانسوی معلم، با تأکید بر مسئله‌ی بزهکاری


نویسنده‌گان: دکتر احمد بخارایی، عباس محمدی شکیبا
نشریه: فصل‌نامه‌ی پژوهش‌های ارتباطی