مطالعه‌ی جامعه‌شناختی رابطه‌ی نشاط با سلامت اجتماعی

جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال ملایر
نویسنده‌گان: احمد بخارایی، محمدحسن شربتیان، پویا طوافی
نشریه: فصل‌نامه‌ی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه‌ی اجتماعی