نقش ارتباطات انسانی در صنعت هتلداری


نمونه‌ی موردی کارکنان هتل‌های ۳ تا ۵ ستاره‌ی مشهد
نویسنده‌گان: احمد بخارایی، محمدحسن شربتیان
نشریه: مجله‌ی مطالعات هتلداری و میزبانی