تحلیلی بر عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر بر نابرابری جنسیتی


 مطالعه‌ی زنان متأهل ۲۰ تا ۴۹ ساله‌ی اصفهان

نویسنده‌گان: احمد بخارایی
نشریه: فصل‌نامه‌ی مطالعات توسعه‌ی اجتماعی ـ فرهنگی