بررسی مقایسه‌ای "موانع فرهنگی تحقق عدالت جنسیتی"


مطالعه‌ی موردی زنان متأهل شهر تهران در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳
نویسنده‌گان: احمد بخارایی، بهجت یزدخواستی
نشریه: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران