نشست "نسبت جامعه‌شناسي و فلسفه" در انجمن جامعه‌شناسي ايران