نقد بی‌محابا در میدان مدیریت بحران

سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران منتشر شده در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶، به نگارش دکتر احمد بخارایی