زنان و گرایش به مدنویسنده‌گان: احمد بخارایی، ملکه رفیعی
نشریه: مجله‌ی زن در توسعه و سیاست
تاریخ: پاییز ۱۳۹۵