الگوهای تخیل اجتماعی در رادیو و رسانه‌های تولید کاربر مجازی

نویسنده‌گان: دکتر احمد بخارایی، عاصفه توکلی خمینی
نشریه: فصل‌نامه‌ی پژوهش‌های ارتباطی
تاریخ: تابستان ۱۳۹۵