نشست موانع اجتماعی و الزامات حقوقی تحقق منشور حقوق شهروندی در ایران