نشست "نشانه‌ها و پیامدهای فقر در ایران" در انجمن جامعه‌شناسی ایران