انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۱۷): یادداشت آخر: چرا «تحول‌جویان» رأی نمی‌دهند!؟

احمد_بخارایی:‌
۱ـ به نظر می‌رسد دو نوع مواجهه‌ی جدیّ با نظام جمهوری اسلامی در ایران وجود دارد: 
الف: این‌که گفته شود: «ما نظام جمهوری اسلامی را اساساً قبول نداریم». این به معنای تمایل به «#براندازی» و انقلاب است که در نگاه جامعه‌شناختی، «#انقلاب» نمی‌تواند قابل دفاع باشد زیرا تؤام با هیجانات و گاه رفتارهای کم‌تر عقلانی است مانند آن‌چه در سال ۱۳۵۷ اتفاق افتاد و بالطبع این جریان دارای فراز و فرودهای اجتماعی گاه ناخوشایند پس از هر انقلابی خواهد بود به ویژه آن‌که در ایران به لحاظ قومی و مذهبی با تنوع مواجهیم و نیز طیفی از قوم‌گرایان و مذهبیون و سنتی‌ها به عنوان «مطالبه‌گر» به صحنه خواهند آمد.
ب: این‌که گفته شود: «به نظام #جمهوری_اسلامی، نقدهای ساختاری وارد و لازم است ساختارهای حقوقی (از جمله، #قانون_اساسی) و سیاسی در اولویت بازنگری ریشه‌ای واقع شود». این همان خواست و نظر «تحول‌جویان» است که به چهار ویژگی در روند #تحول‌جویی مشهورند: تدریجی بودن جریان، خشونت‌پرهیزی (مقاومت مدنی)، لزوم تقویت #آگاهی_جمعی و هدف‌گیری ساختارها. ممکن است برخی این نگاه را «#انقلاب_مخملین» بنامند یا هر عنوان دیگری را برای آن انتخاب کنند اما مهم، محتوای رویکرد «تحول‌جویان» است تا با خشونت‌پرهیزی، جامعه از یک تاریخ خودکامگی رهایی یابد.

۲ـ شانزده یادداشت در خصوص انتخابات طی سه هفته‌ی اخیر نوشتم و گام‌به‌گام با جریان مناظرات و گفت‌و‌گوها و تبلیغات نامزدهای شش‌گانه پیش رفتم تا نتیجه گرفته شد که بهتر است «#تحول‌جویان» در #انتخابات #مشارکت نکنند و به عنوان یکی از تاکتیک‌های «#مقاومت_مدنی» (Civil resistance) بنا به قول #جان_رالز، ناظر فعّال بر کنش #ریاست‌جمهوری آتی (که امیدواریم #مسعود_پزشکیان باشد) باشیم که اگر ایشان به یک سوم تعهدات اصلی‌اش توانست عمل کند کارنامه‌ی قابل قبولی خواهد داشت و #جامعه در مسیر برگشت‌ناپذیر قرار خواهد گرفت و اگر نتوانست به یک سوم وعده‌هایش عمل کند جامعه وارد فاز نوینی خواهدشد که در هر دو حال، «تحول‌جویان» در ادامه‌ی مسیر، نقش ویژه‌ای ایفا خواهند کرد.

۳ـ عزیزان، «مقاومت مدنی» یک تاکتیک اثرگذار در جهت #اصلاحات_ساختاری در نظام #توتالیتر و در #دیکتاتوری #ایدئولوژیک است که حوزه‌های عمومی و خصوصی شهروندان را تحت سیطره دارد. «مقامت مدنی» یک کنش معطوف به ارزش است. «مقاومت مدنی» یک «#کنش‌گری_سلبی» است تا #نظام_سیاسی گوش‌هایش را بگشاید و چشم‌هایش را بشوید و احساس خطر کند. «تحول‌جویان» وظیفه دارند «احساس خطر جدّی» را در بدنه‌ی #نظام_حکم‌رانی در ایران پدیدار کنند تا بدین‌وسیله نیروهای اصیل و عدالت‌جو از درون جامعه سر، بلند کنند و هم‌دیگر را بیابند و «تحول‌جویی» جان گیرد!

پربازدیدها

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۸): اگر من جای مسعود پزشکیان بودم انصراف می‌دادم!

تحریم یا مشارکت!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۶): بیدارباش «تحول‌جویان»!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۴): «تحول‌جویان» هوشیار باشند!

به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم!