درنگ | دیشب به پیام‌گیر شخصی دکتر احمد زیدآبادی ارسال کردم: دکتر حامد اسماعیلیون!