آستانه‌ی تحمل پایین، یاد نگرفتن با هم حرف‌زدن و نداشتن فرهنگ عذرخواهی، عامل مؤثر در نزاع‌ها و درگیری‌ها