تولدهای تقویمی؛ مُدهایی به قیمت جان

📰 گفت‌وگوی احمد بخارایی با خبرگزاری Isna

🗓
 سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ 

#احمد_بخارایی #جامعه #تقدیرگرایی #برند #مد

📑 قسمت‌هایی از گفت‌وگو:

… گرایش بسیاری از والدین برای تولد فرزندشان در روزهای خاص پدیده‌ای در راستای "تقدیرگرایی" و "برند"شدن. فرهنگ ایرانی و اسلامی ایران از نظر "تقدیرگرایی" بسیار قوی است به طوری‌ که نقش عوامل غیر انسانی مانند عوامل ناشناخته و ماورایی بسیار پررنگ است و نقش انسان در خلق هر چیز کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

… تقدیرگرایی به نوعی به هیجانات دامن زده و تعقل و اندیشه‌ورزی را به حاشیه می‌راند، همچنین رفتارها و کنش‌های جمعی بیشتر از نوع احساسی و هیجانی و عاطفی شکل می‌گیرد.

… جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم جامعه‌ای صورت‌گرا، قالب‌گرا و فرمالیست است، به عبارت دیگر اجتماع فقط به ظاهر توجه دارد و به عبارتی عقل ستیز است.

… تقدیرگرایی به نوعی با موضوع "برند" در ارتباط است؛ به عبارت دیگر تقدیرگرایی قالب دیگر خود را به شکل برند نشان داده که این موضوع در جوامع هیجانی شدت و گسترش بیشتری دارد.

… پدیده‌ای بنام "هیستری توده‌ای" وجود دارد که رفتارهای جمعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در این زمان همه افراد به نوعی یک رفتار را از خود بروز می‌دهند؛ همچنین افراد تحصیل کرده را نیز در بر می‌گیرد.

👈 متن کامل گفت‌وگو