انزوای سیاسی ـ اجتماعی و مصرف مواد مخدر

| سخن‌رانی ارائه شده در نشست "مصرف مواد مخدر … چرا"

| کارشناسان: دکتر احمد بخارایی، دکتر سعید مدنی، دکتر اسماعیل ناصری

| برگزار کننده: انجمن جامعه‌شناسی ایران (گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی)

📑 محورهای سخنرانی احمد بخارایی:

  • ☑️ عوامل موثر شخصی و اجتماعی در آلوده شدن فرد به مواد مخدر: دسترسی راحت، اغوا و ترغیب توسط دوستان، مشاجرات خانوادگی، اما مهمتر از همه: طرد شدن از اجتماع و انزوای سیاسی- اجتماعی!
  • ☑️ لزوم توجه به ساختارهای اقتصادی، بستر هویت یابی، چگونگی تحرک اجتماعی و عدم کثرت گرایی فرهنگی در بین عوامل گسترش این آسیب اجتماعی
  • 💸 زیان اقتصادی سوءمصرف مواد مخدر در ایران سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان، ایران و مصرف ۱۵ درصد مواد مخدر تولید شده در دنیا در برابر کل اروپا با مصرف ۱۹ درصد کل مواد مخدر!
  • 📊 آمار رسمی: حدود سه میلیون معتاد
  • آمارهای غیررسمی: پنج میلیون معتاد در کشور، یعنی حدود ۶/۲۵ درصد جمعیت و 
  • ۲۵ درصد بیشتر از میانگین جهانی (تعداد کل معتادان در دنیا ۲۵۰ میلیون نفر تقریبا پنج درصد جمعیت جهان) 
  • 🚭 تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در سال های اخیر از سنتی به صنعتی
📰 مطلب تکمیلی در این باره

 ۱ـ سخنان احمد بخارایی (صدا):

 ۲ـ سخنان احمد بخارایی (ویدئو) ـ (برای تماشا از ایران با فیلترشکن): 

 ۳ـ سخنان سعید مدنی (ویدئو) ـ (برای تماشا از ایران با فیلترشکن):