آیا اصلاحات در بن‌بست قرار گرفته است؟

  • ویدئو 👇 (برای تماشا از ایران فیلترشکن روشن باشد)