تجمعات مردمی، گاه تنها امر ممکن

یادداشتی در روزنامه‌ی شهروند، در گزارشی با عنوان "به دنبال گوش شنوا" پیرامون اعتراض‌های مردمی به موضوعات اجتماعی در یک ماه گذشته.