بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی فرهنگی و رفتارهای زیست‌محیطی در پارس جنوبی


نویسنده‌گان: احمد بخارایی، صادق صالحی، مریم معصومی جهتلو
نشریه: فصل‌نامه‌ی مطالعات جامعه‌شناختی جوانان آزاد بابل
تاریخ: زمستان ۱۳۹۴