بررسی تأثیر فعالیت‌های ورزشی بر میزان انحرافات اجتماعی جواناننویسنده‌گان: احمد بخارایی، سید مهدی آقاپور، امیر ستاری دولت‌آباد
نشریه: فصل‌نامه‌ی علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان