نقش آموزش شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی

 مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی ۸ شهرداری تهران

نویسنده‌گان: صادق صالحی، احمد بخارایی، ژیلا احمدی
نشریه: فصل‌نامه‌ی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی