مطالعه‌ی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر توسعه‌ی روستایی


مطالعه‌ی موردی روستای اسدآباد تربت حیدریه
نویسنده‌گان: محمدحسن شربتیان، احمد بخارایی، پویا طوافی
نشریه: فصل‌نامه‌ی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی
تاریخ: پاییز ۱۳۹۴